Nghe Từ thành viên của chúng tôi

Andrew

International Graduate School of Leadership
Manila, Philippines

Roger

TeachBeyond
Gramado, Brazil

Richard

Faith Academy
Manila, Philippines


475

TeachBeyond viên phục vụ trên toàn thế giới


18,300

Học viên trực tiếp giảng dạy bởi TeachBeyond viên


62

Hợp tác tổ chức


47

Nước phục vụ bởi TeachBeyond

Nhà giáo

Nhà giáo dục sẽ là hình mẫu hiệu quả về một cuộc đời đầy trọn.

Người học

Người học sẽ được biến đổi một cách toàn diện

Các tổ

Các tổ chức sẽ đạt được hiệu quả sứ mệnh tối ưu.

Cộng đồng

Cộng đồng sẽ trải nghiệm sự đổi mới cứu rỗi.